Știri și evenimente

Ziua Comunei Bahna 2019

Ziua Comunei Bahna 2019

Primaria si Consiliul Local Bahna va invita, duminica 8 septembrie, incepand cu ora 13.00 la Ziua Comunei alaturi de oaspeti de seama.

Pentru vizualizare afis click aici

Vezi detalii
05-09-2019
SIPOCA 35

SIPOCA 35

Guvernare transparentă, deschisă și participativă - standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit" - cod SIPOCA 35

 

https://sgg.gov.ro/new/guvernare-transparenta-deschisa-si-participativa-standardizare-armonizare-dialog-imbunatatit-cod-sipoca-35/

Vezi detalii
18-06-2019
Anunt important

Anunt important

 

PRIMĂRIA COMUNEI BAHNA organizează concurs de ocupare pe perioada nedeterminată pentru ocuparea unui post, funcție contractuală de execuție vacantă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bahna de guard.

 

Vezi detalii
12-02-2019
Anunt important

Anunt important

A N U N T

PRIMARIA COMUNEI BAHNA organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bahna de consilier, clasa I,grad profesional principal, din cadrul compartimentului financiar contabil.

 

Vezi detalii
06-11-2018
Anunt organizare concurs recrutare

Anunt organizare concurs recrutare

A N U N T

PRIMARIA COMUNEI BAHNA organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bahna de consilier, clasa I,grad profesional principal, din cadrul compartimentului financiar contabil.

Dosarul de înscriere se depune la sediul Primariei com. Bahna pana la data de 17.10.2018 ora 15.00 inclusiv. şi trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute in art.49 din H.G. nr. 611/2008 cu modificarile si completarile ulterioare.
Condiţii specifice:
- studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in domeniul stiinte economice
- vechime in specialitatea studiilor necesara executarii functiei publice - minim 5 ani
- permis de conducere,
- cunoştinţe de operare PC în vederea instalării şi utilizării aplicaţiilor de specialitate oficiale furnizate de către ministere sau alte autorităti

DATA, ORA SI LOCUL DESFASURARII CONCURSULUI

• Proba scrisa - 29.10.2018 ora 10.00 la sediul Primariei comunei Bahna,
• Interviul - 31.10.2018 ora 10.00 la sediul Primariei comunei Bahna.


DOSARUL DE INSCRIERE trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele documente :

a. Formular de inscriere la concurs,
b. Copia actului de identitate,
c. Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari,
d. Copia carnetului de munca sau dupa caz o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice,
e. Cazierul judiciar,
f. Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medical de familie al candidatului sau de alta unitate sanitara abilitata,
g. Declaratie pe propria raspundere ca nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani.
h. CV

Adeverinta care atesta starea de sanatate contine in clar numarul, data si numele emitentului si caltatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice.

 

 

In cazul documentelor prevazute la lit.e, candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar cel mai tarziu pana la desfasurarea primei probe a concursului.
Actele prevazute la punctele b. - d. vor fi prezentate si in original in vederea verificarii si confirmarii copiilor cu acestea.

Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta in copii legalizate sau insotite de documentele originale in vederea certificarii pentru conformitatecu originalul.


BIBLIOGRAFIE :
1. Constitutia Romaniei,
2. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarului public, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată
4. Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală
5. Legea nr.571/2003, privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
6. H.G. nr. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
7. Legea nr. 207/2015, privind Codul de procedura fiscala,
8. O.G. nr. 2/2001, privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
9. Legea nr.82/1991, legea contabilitatii , republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
10. Ordinul M.F.P. nr. 1947/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia,
11. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
12. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
13. O. G. nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
14. Ordinul M.F.P. nr. 932/2014pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu
15. Ordinul M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
16. Ordinul M.F.P. nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii
17. Ordinul M.F.P. nr.3512/2008 privind documentele financiar - contabile, cu modificările şi completările ulterioare;
Candidatii vor avea in vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicarile, modificarile si completarile acestora.


PRIMAR,
PRISECARU EMIL

 

 

 

Vezi detalii
08-10-2018
Proiecte in derulare in comuna noastra prin fonduri nerambursabile

Proiecte in derulare in comuna noastra prin fonduri nerambursabile

RENOVARE, MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL in Satul Bahna, Comuna Bahna, Judetul Neamt.

Valoarea acestui proiect este de 2.220.533 lei 

Vezi detalii
23-08-2018
Proiecte in derulare in comuna noastra prin PNDL 2

Proiecte in derulare in comuna noastra prin PNDL 2

CONSTRUIRE GRADINITA cu 3 sali de grupa in Satul Izvoare, Comuna Bahna, Judetul Neamt.

Valoare proiect: 1.011.513 lei din care 90740 lei de la bugetul local.

Termen de executie: 2019

Stadiu: in desfasurare.

 

 

CONSTRUIRE POD in zona Sat Aramesti.

Valoare proiect: 541.996 lei din care 165.829 lei de la bugetul local.

Termen de executie: 2019.

Stadiu: in desfasurare.

 

 

MODERNIZARE DRUM DE INTERES LOCAL in Comuna Bahna (DC98).

Valoare proiect: 6.745.709 lei din care 134.914 lei de la bugetul local.

Termen de executie: 2019.

Stadiu: in licitatie.

 

 

Vezi detalii
23-08-2018
Anunt important

Anunt important

Primaria Comunei BAHNA, judetul NEAMT organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a 2 functii contractuale.
Bibliografia, calendarul concursului si detalii se regasesc in documentul atasat prezentului anunt

Vezi detalii
05-06-2018
ANUNT IMPORTANT

ANUNT IMPORTANT

ADRESA PRIVIND ELIBERAREA ADEVETINTELOR PENTRU APIA. DETALII SE REGASESC IN DOCUMENTUL ATASAT PREZENTULUI ARTICOL

Vezi detalii
19-02-2018
Anunt organizare concurs

Anunt organizare concurs

Primaria Comunei Bahna, Judetul Neamt organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale de conducere vacanta de sef S.V.S.U. Bibliografia, conditiile si calendarul concursului se regasesc in documentul atasat prezentului anunt.

Vezi detalii
09-11-2017
Anunt organizare concurs

Anunt organizare concurs

ANUNȚ
Primaria Comunei BAHNA, judetul NEAMT organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a 2 functiei contractuale :
- de conducere, vacante de sef S.V.S.U.
- de executie, vacante de sofer

 

CALENDARUL CONCURSULUI SE REGASESTE IN FISIERUL ATASAT PREZENTULUI ANUNT

 

Vezi detalii
18-07-2017
Anunt organizare concurs post vacant

Anunt organizare concurs post vacant

Primaria Comunei Bahna organizeaza concurs pentru ocuparea functiei publice de executie vacante din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Comunei Bahna: Referent, clasa I, grad profesional asistent in cadrul compartimentului secretariat, arhiva si stare civila.

 Conditiile, calendarul si bibliografia se regasesc in fisierul atasat prezentului anunt.

Vezi detalii
01-02-2017
Dispozitia nr 437 si 438 privind afisajul electoral si delimitarea sectiilor de votare

Dispozitia nr 437 si 438 privind afisajul electoral si delimitarea sectiilor de votare

Dispozitia nr 437 si 438 privind stabilirea locurilor de afisaj electoral si delimitarea sectiilor de votare pentru desfasurarea alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor ce vor avea loc in data de 11 decembrie 2016.

Vezi detalii
11-11-2016
Primaria comunei BAHNA, judetul  NEAMT, organizeaza la sediul institutiei concurs pentru ocuparea postului de asistent medical comunitar  pe perioada nedeterminata, in cadrul aparatului de specialitate al  primarului comunei BAHNA.

Primaria comunei BAHNA, judetul NEAMT, organizeaza la sediul institutiei concurs pentru ocuparea postului de asistent medical comunitar pe perioada nedeterminata, in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei BAHNA.

Primaria comunei BAHNA, judetul NEAMT, organizeaza la sediul institutiei concurs pentru ocuparea postului de asistent medical comunitar pe perioada nedeterminata, in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei BAHNA.Detaliile sunt disponibile in atasamentul acestui anunt.

Vezi detalii
25-07-2016