Anunt important
2019-02-12 18:51:42

Anunt important

 

PRIMĂRIA COMUNEI BAHNA, JUDEŢUL NEAMŢ

PRIMĂRIA COMUNEI BAHNA organizează concurs de ocupare pe perioada nedeterminată pentru ocuparea unui post, funcție contractuală de execuție vacantă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bahna de guard.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana,
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Data, ora şi locul desfăşurării concursului:

-Proba scrisă - 06.03 2019 ora 10.00 la sediul Primăriei comunei Bahna,
-Interviul - 08.03.2019 ora 10.00 la sediul Primăriei comunei Bahna.

Dosarul de înscriere se depune la sediul Primăriei com. Bahna pănâ la data de 21 februarie 2019 ora 16.00 inclusiv şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute în Regulamentul-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare si anume:
a. cererea de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;
b. copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;
d. carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;
e. cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g. curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul in care candidatul depune o declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale, in cazul in care este declarat admis la selectia dosarelor, acesta are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii si carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.


Condiţii specifice:
• absolvent de scoala profesionala cu diploma de absolvire,
• varsta de minimum 18 ani impliniti;
• sa detina permis de conducere categoria B;
• vechime in munca de minim 9 ani,
domiciliul stabil pe raza comunei
Condiţiile generale şi specifice, bibiografia şi conţinutul dosarului de concurs se afişează la sediul şi pe site-ul Primăriei comunei Bahna .
Relaţii suplimentare se pot obtine la Primăria comunei Bahna şi la nr. de telefon 0233/760002.


Bibliografie :

 Legea administratiei publice locale nr. 215/2001,republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 Legea privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatiile si institutiile publice nr. 477 /2004.
 Legea 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă,actualizată.
 Legea 53/2003 privind Codul Muncii cu modificările ulterioare.
 ORDIN nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei

PRIMAR,
PRISECARU EMIL

 

 

 

 

Înapoi