Anunt organizare concurs
2017-07-18 20:32:41

Anunt organizare concurs

ANUNȚ
Primaria Comunei BAHNA, judetul NEAMT organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a 2 functiei contractuale :
- de conducere, vacante de sef S.V.S.U.
- de executie, vacante de sofer
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:
a) are cetatenia romana,
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.
Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiilor contractuale sunt:
Pentru postul de sef S.V.S.U
• studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat;
• varsta de minimum 18 ani impliniti;
• sa detina permis de conducere categoria B;
• domiciliul stabil pe raza comunei.
Pentru postul de sofer
- Studii profesionale;
- permis de conducere categoria B,
- fără cazier judiciar,
- fara antecedente rutiere grave,
- experienţă de cel puţin 9 ani în conducerea de autovehicule,
- cunoştinţe minime de mecanică auto,
- disponibilitate pentru program prelungit.
Concursul se va organiza conform calendarului urmator:
• 28.07.2017, ora 16.00: data limita pentru depunerea dosarelor;
• 09.08.2017, ora 10.00: proba scrisa;
• 11.08.2017, ora 10 interviul.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:
a. cererea de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;
b. copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;
d. carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;
e. cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g. curriculum vitae.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
In cazul in care candidatul depune o declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale, in cazul in care este declarat admis la selectia dosarelor, acesta are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii si carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Detalii privind conditiile specifice si bibliografia de concurs sunt disponibile accesand pagina oficiala. Relatii suplimentare se obtin la sediul Primariei Comunei Bahna, judetul Neamt, telefon 0233/760.002.
Bibliografia pentru concursul de ocupare a functiei contractuale de conducere de sef SVSU, aprobata de primarul comunei, este urmatoarea:

1. Ordonanta Guvernului Romaniei nr. 88/30.08.2001 aprobata prin Legea nr.
363/07.06.2002 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice
comunitare pentru situatii de urgenta;
2. Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;
3. Legea nr. 215 / 2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si
completarile ulterioare.
4. O.M.A.I. nr. 718/30.06.2005 pentru aprobarea Criteriilor de performanta
privind structura organizatorica si dotarea serviciilor voluntare pentru situatii de
urgenta.
5. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din
autoritatile si institutiile publice;
6. Legea nr. 481/08.11.2004 privind protectia civila.

Bibliografie pentru concursul de ocupare a functiei contractuale de executie de sofer aprobata de primarul comunei, este urmatoarea:

1. Legea nr. 53/2003 -Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
2. O.U.G. nr. 195/2002, R1 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare;
3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din cadrul autorităților și instituțiilor publice;
4. H.G. nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2002.
5. Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare.

PRIMAR,
PRISECARU EMIL

 

Fișiere atașate

Înapoi