Anunt important
2021-09-23 09:10:41

Anunt important

NR. 2307 DIN 20.09.2021

A N U N T

PRIMARIA COMUNEI BAHNA organizeaza concurs pentru de recrutare pentru ocuparea functiri publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bahna:
CONSILIER CLASA I, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT DIN CADRUL COMPARTIMENULUI "URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI"
DATA, ORA SI LOCUL DESFASURARII CONCURSULUI

 Proba scrisa - 29.10.2021 ora 10.00 la sediul Primariei com. Bahna,
DOSARUL DE INSCRIERE
- se depune la sediul Primariei com. Bahna pana la data de 18.10.2021 inclusiv.
- trebuie sa conțina in mod obligatoriu urmatoarele documente :
 Formular de inscriere la concurs afisat pe site-ul primariei,
 Copia actului de identitate,
 Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari,
 Copia carnetului de munca sau dupa caz o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice,
 Cazierul judiciar,
 Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medical de familie al candidatului sau de alta unitate sanitara abilitata,
 Declaratie pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste faptul ca nu a desfasurat activitati de politie politica dupa modelul afisat pe site-ul primariei,
 Declaratie pe propria raspundere care sa ateste faptul ca nu a fost destitutit/a dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine in clar numarul, data si numele emitentului si caltatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice.
Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta in copii legalizate sau insotite de documentele originale in vederea certificafii pentru conformitatecu originalul

CONDITII SPECIFICE:

• Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in domeniile urbanismului, arhitecturii şi construcţiilor.
• nu necesita vechime in specialitatea studiilor
• să îndeplinească condițiile pentru ocuparea unei funcții publice prevăzute la art. 465, alin.(1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 


BIBLIOGRAFIE :

1. Constituţia României, republicata
2. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."
4. Partea III si partea V titlul I şi II ale părţii a VI-a -din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ republicat cu modificarile si completarile ulterioare :
5. cap I-II-IV-VII din Legea 18/1991 privind fondul funciar ,cu completarile si modificarile ulterioare
6. Titlu I-II din Legea 7/1996 LEGEA cadastrului și a publicității imobiliare , republicatăsi modificata ulterior
7. Cap.I-III din Legea nr.50 / 1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor , republicată,modificată și completată;
8. Cap. I-III-IV din Legea nr.350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul,modificată și completată
9. H.G.nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora , cu modificarile si completarile ulterioare;

TEMATICA
 Reglementări privind funcția publică;
 Reglementări privind administrația publică;
 Reglementări privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirea şi combaterea incitării la ură şi discriminare;
 Reglementari privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati;
 Reglementari privind resursele umane în administrația publică;
 Reglementări privind amenajarea teritoriului și urbanismului;
 Reglementări privind recepția lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora;
 Reglementări privind modalitatea protejării monumentelor istorice;
 Reglementări privind cadastrul și publicitatea imobiliară;
 Reglementări privind calitatea în construcții;
 Reglementări privind autorizarea executării construcțiilor;
 Reglementări privind aprobarea regulamentului general de urbanism.

Candidatii vor avea in vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicarile, modificarile si completarile acestora.


PRIMAR,                                              SECRETAR GENERAL UAT,
PATRASCU GHEORGHE                          CĂPRIOARĂ SOFICA

 

 

 

Înapoi