Anunt important
2021-12-15 11:00:29

ROMANIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA BAHNA
PRIMARIA
Tel/fax 0233/760355; Tel.0233/760002
e-mail: primaria@bahna.ro

ANUNŢ

Primaria comunei BAHNA, judetul NEAMT, organizeaza la sediul institutiei concurs pentru ocuparea postului de paznic pe perioada determinata, in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei BAHNA.

Conditii specifice de participare la concurs:
• Studii medii/generale;
• să fie atestat profesional conform Legii 333/2003 (certificat calificare-agent pază, atestat agent
pază);
• Vechime in munca 3 ani;

Conditii generale de participare la concurs:

Pentru a ocupa un post contractual vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare:

• are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
• cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
• are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
• are capacitate deplină de exerciţiu;
• are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
• îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
• nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

• 21.12. 2021, ora 16: termenul limită de depunere a dosarelor;
• 30.12. 2021, ora 9.00: proba scrisă;
• 03.01.2021, ora 9.00: proba interviu.

In termen de maximum două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, va avea loc selecţia dosarelor, care se va afişa la sediul instituţiei .
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
7. copia livretului militar;
8. copie act de nastere, copie certificat de casatorie;
9. curriculum vitae.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
In cazul în care candidatul depune o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii şi carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

BIBLIOGRAFIE

1. Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu
modificările și completările ulterioare;
2. H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
3. Legea nr.319/ 2006 a securității și sănătății în muncă;
4. Legea nr.307/ 12.07.2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
5. Ordin nr.163/ 28.02.2007 pentru aprobarea normelor generale de apărare împotriva incendiilor;
6. Legea nr.481/ 08.11.2004 privind protecția civilă;

PRIMAR,
PATRASCU GHEORGHE

 

Înapoi