Anunt important
2023-02-27 16:29:17

Primăria Comunei Bahna, cu sediul în comuna Bahna, jud. Neamț, organizează concurs pentru ocuparea unor funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022, după cum urmează:


DENUMIREA POSTULUI: Consilier I
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT: Agricol și Fond Funciar
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

DENUMIREA POSTULUI: Muncitor Calificat III - Electrician
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT: Administrativ, Pază și Întreținere
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile generale de participare sunt cele prevăzute de art. 15 la H.G. nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
Pentru a ocupa un post contractual vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 15 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/28.10.2022:
a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului de Consilier I sunt:
-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
-vechimea în muncă: minim 5 ani
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului de Muncitor Calificat III - Electrician sunt:
-studii: medii
-cursuri de calificare specifice postului
-vechime în muncă de minim 5 ani

Pentru înscrierea la concurs candidații vor depune un dosar care va conține următoarele documente:
a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 a Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) Curriculum Vitae, model comun european.

 

 

 

 


CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUȚIEI:

Nrcrt Activităţi Data și ora
1. Publicarea anunțului 27.02.2023
2. Depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa:Primăria Comunei Bahna, cu sediul în comuna Bahna, jud. Neamț Termen-limită:13.03.2023,
ora 15.00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 15.03.2023, ora 10.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 16.03.2023, ora 10.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 17.03.2023, ora 10.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 20.03.2023, ora 10.00
7. Susţinerea probei scrise 21.03.2023, ora 10.00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 22.03.2023, ora 10.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 22.03.2023, ora 12.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 22.03.2023, ora 14.00
11. Susţinerea interviului 23.03.2023, ora 10.00
12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 24.03.2023, ora 10.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 24.03.2023, ora 12.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 27.03.2023, ora 10.00
15. Afişarea rezultatului final al concursului 27.03.2023, ora 12.00


BIBLIOGRAFIA
la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant - Consilier I
1. Constituţia României;
2. Codul Administrativ aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 57
3. din 03.07.2019 ( ART.538 - 579)
4. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor
5. de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Ordonanţa nr. 28 din 27 august 2008 privind registrul agricol, cu modificările şi completările ulterioare;
8. Hotărârea nr. 985 din 27 decembrie 2019 privind registrul agricol pentru perioada 2020 - 2024;
9. NORME TEHNICE din 23 ianuarie 2020 privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024 aprobat de Ordinul 25/2020;
10. LEGE nr. 17 din 7 martie 2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările ulterioare


TEMATICA
la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant - Consilier I
1. Reglementări privind Constituţia României;
2. Reglementări privind Codul administrativ - ( ART.538 - 579)
3. Reglementări privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare;
4. Reglementări privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi;
5. Reglementări privind registrul agricol;
6. Reglementări privind registrul agricol pentru perioada 2020 - 2024;
7. Reglementări privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020¬2024 aprobat de Ordinul 25/2020;
8. Măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan

BIBLIOGRAFIA
la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant - Muncitor Calificat III - Electrician
1. Constituţia României;
2. Codul Administrativ aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 57
3. din 03.07.2019 ( ART.538 - 579)
4. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor
5. de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Legea nr. 53/2003 -Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
8. Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor,
9. Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare

TEMATICA
la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant - Muncitor Calificat III - Electrician
1. Reglementări privind Constituţia României;
2. Reglementări privind Codul administrativ - ( ART.538 - 579)
3. Reglementări privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare;
4. Reglementări privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi;
5. Reglementări privind apararea impotriva incendiilor;
6. Reglementări privind Codul muncii
7. Reglementări privind securitatea și sănătatea în muncă


Informații suplimentare se pot obține la telefon: 0233/760002 , la adresa de e-mail: primaria@bahna.ro persoană de contact: CĂPRIOARĂ SOFICA , având funcția de secretar general.


PRIMAR,
PATRAȘCU GHEORGHE

 

Înapoi