Știri și evenimente

ANUNȚ PRIVIND ÎNSCRIEREA ÎN LISTA CANDIDAȚILOR PENTRU PERSONALUL DE RECENSĂMÂNT ÎN VEDEREA PRESTĂRII SERVICIILOR AFERENTE RPL2021 ÎN TERITORIU

ANUNȚ PRIVIND ÎNSCRIEREA ÎN LISTA CANDIDAȚILOR PENTRU PERSONALUL DE RECENSĂMÂNT ÎN VEDEREA PRESTĂRII SERVICIILOR AFERENTE RPL2021 ÎN TERITORIU

PRIMĂRIA COMUNEI BAHNA
ÎNCHEIE CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII PENTRU:
• Un număr de 2 recenzori pentru recenzori pentru autorecenzarea asistată (ARA) din comuna BAHNA
• Un număr de 4 recenzori pentru colectarea datelor Recensământului populației și locuințelor din comuna BAHNA
• Un coordonator la nivel de UAT pentru monitorizare/coordonare la Recensământul populației și locuințelor din comuna BAHNA

 

MODEL
de cerere de înscriere în lista de candidați pentru personalul

 

Anunt RPL2021

Vezi detalii
09-02-2022
Anunt important

Anunt important

Vă comunicăm că în luna IANUARIE 2022, colectarea deșeurilor reciclabile în comuna Bahna se va face de două ori pe lună, in zilele de luni 10 si 24 IANUARIE.

Vezi detalii
03-01-2022

Anunt important

ANUNŢ

Primaria comunei BAHNA, judetul NEAMT, organizeaza la sediul institutiei concurs pentru ocuparea postului de TRACTORIST pe perioada determinata, in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei BAHNA.

Conditii specifice de participare la concurs:
• Studii medii/generale;
• permis de conducere categoriile B, TR
• vechime in munca - 5 ani

Conditii generale de participare la concurs:

Pentru a ocupa un post contractual vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare:

• are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
• cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
• are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
• are capacitate deplină de exerciţiu;
• are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
• îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
• nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

• 27.12. 2021, ora 16: termenul limită de depunere a dosarelor;
• 04.01. 2021, ora 9.00: proba scrisă;
• 06.01.2021, ora 9.00: proba interviu.

In termen de maximum două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, va avea loc selecţia dosarelor, care se va afişa la sediul instituţiei .
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
7. copia livretului militar;
8. copie act de nastere, copie certificat de casatorie;
9. curriculum vitae.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
In cazul în care candidatul depune o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii şi carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

BIBLIOGRAFIE

1. OUG. nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice republicată ;
2. Hotărârea nr. 1391/2006, actualizată privind regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
3. OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ Titlul III, Cap. III -Drepturi și obligații ale personalului contractual din administrația publică, precum și raspunderea acestuia;
4. Legea nr. 53/2003-Codul Muncii cu modificările şi completările ulterioare - Titlul XI, Cap.II - Răspunderea disciplinară;
5. Legea nr. 319 din 2006 a privind sănătatea şi securitatea muncii cu modificările şi completările ulterioare - Cap.IV - Obligaţiile lucrătorilor;


PRIMAR,
PATRASCU GHEORGHE

 

Anunt

 

Vezi detalii
21-12-2021

Anunt important

ROMANIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA BAHNA
PRIMARIA
Tel/fax 0233/760355; Tel.0233/760002
e-mail: primaria@bahna.ro

ANUNŢ

Primaria comunei BAHNA, judetul NEAMT, organizeaza la sediul institutiei concurs pentru ocuparea postului de paznic pe perioada determinata, in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei BAHNA.

Conditii specifice de participare la concurs:
• Studii medii/generale;
• să fie atestat profesional conform Legii 333/2003 (certificat calificare-agent pază, atestat agent
pază);
• Vechime in munca 3 ani;

Conditii generale de participare la concurs:

Pentru a ocupa un post contractual vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare:

• are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
• cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
• are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
• are capacitate deplină de exerciţiu;
• are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
• îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
• nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

• 21.12. 2021, ora 16: termenul limită de depunere a dosarelor;
• 30.12. 2021, ora 9.00: proba scrisă;
• 03.01.2021, ora 9.00: proba interviu.

In termen de maximum două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, va avea loc selecţia dosarelor, care se va afişa la sediul instituţiei .
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
7. copia livretului militar;
8. copie act de nastere, copie certificat de casatorie;
9. curriculum vitae.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
In cazul în care candidatul depune o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii şi carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

BIBLIOGRAFIE

1. Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu
modificările și completările ulterioare;
2. H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
3. Legea nr.319/ 2006 a securității și sănătății în muncă;
4. Legea nr.307/ 12.07.2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
5. Ordin nr.163/ 28.02.2007 pentru aprobarea normelor generale de apărare împotriva incendiilor;
6. Legea nr.481/ 08.11.2004 privind protecția civilă;

PRIMAR,
PATRASCU GHEORGHE

 

 

ANUNT SITE

Vezi detalii
15-12-2021
 ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ  A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

Unitatea administrativ - teritorială Bahna, din județul Neamț, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 9, 48, 50, 83, 113, 114, 116, 129, 131 și 134 începând cu data de 13.12.2021, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, la sediul Primăriei Bahna, conform art. 14, alin.(1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei Bahna și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

 

PRIMAR,
PATRASCU GHEORGHE

 

Vezi detalii
07-12-2021
Anunt important

Anunt important

NR. 2307 DIN 20.09.2021

A N U N T

PRIMARIA COMUNEI BAHNA organizeaza concurs pentru de recrutare pentru ocuparea functiri publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bahna:
CONSILIER CLASA I, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT DIN CADRUL COMPARTIMENULUI "URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI"
DATA, ORA SI LOCUL DESFASURARII CONCURSULUI

 Proba scrisa - 29.10.2021 ora 10.00 la sediul Primariei com. Bahna,
DOSARUL DE INSCRIERE
- se depune la sediul Primariei com. Bahna pana la data de 18.10.2021 inclusiv.
- trebuie sa conțina in mod obligatoriu urmatoarele documente :
 Formular de inscriere la concurs afisat pe site-ul primariei,
 Copia actului de identitate,
 Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari,
 Copia carnetului de munca sau dupa caz o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice,
 Cazierul judiciar,
 Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medical de familie al candidatului sau de alta unitate sanitara abilitata,
 Declaratie pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste faptul ca nu a desfasurat activitati de politie politica dupa modelul afisat pe site-ul primariei,
 Declaratie pe propria raspundere care sa ateste faptul ca nu a fost destitutit/a dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani.
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine in clar numarul, data si numele emitentului si caltatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice.
Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta in copii legalizate sau insotite de documentele originale in vederea certificafii pentru conformitatecu originalul

CONDITII SPECIFICE:

• Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in domeniile urbanismului, arhitecturii şi construcţiilor.
• nu necesita vechime in specialitatea studiilor
• să îndeplinească condițiile pentru ocuparea unei funcții publice prevăzute la art. 465, alin.(1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 


BIBLIOGRAFIE :

1. Constituţia României, republicata
2. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."
4. Partea III si partea V titlul I şi II ale părţii a VI-a -din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ republicat cu modificarile si completarile ulterioare :
5. cap I-II-IV-VII din Legea 18/1991 privind fondul funciar ,cu completarile si modificarile ulterioare
6. Titlu I-II din Legea 7/1996 LEGEA cadastrului și a publicității imobiliare , republicatăsi modificata ulterior
7. Cap.I-III din Legea nr.50 / 1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor , republicată,modificată și completată;
8. Cap. I-III-IV din Legea nr.350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul,modificată și completată
9. H.G.nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora , cu modificarile si completarile ulterioare;

TEMATICA
 Reglementări privind funcția publică;
 Reglementări privind administrația publică;
 Reglementări privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirea şi combaterea incitării la ură şi discriminare;
 Reglementari privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati;
 Reglementari privind resursele umane în administrația publică;
 Reglementări privind amenajarea teritoriului și urbanismului;
 Reglementări privind recepția lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora;
 Reglementări privind modalitatea protejării monumentelor istorice;
 Reglementări privind cadastrul și publicitatea imobiliară;
 Reglementări privind calitatea în construcții;
 Reglementări privind autorizarea executării construcțiilor;
 Reglementări privind aprobarea regulamentului general de urbanism.

Candidatii vor avea in vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicarile, modificarile si completarile acestora.


PRIMAR,                                             SECRETAR GENERAL UAT,
PATRASCU GHEORGHE                        CĂPRIOARĂ SOFICA

 

 

 

Vezi detalii
23-09-2021
Mesaj de condoleante

Mesaj de condoleante

Sincere condoleanţe familiilor îndurerate.
In acest univers al tristeţii ne rămân stelele amintirilor, care să ne aline durerea.
Ne rugăm ca Bunul Dumnezeu să mângâie sufletele celor rămaşi nemângâiaţi de tragica despărţire.

Odihnească-se în pace!

 

Vezi detalii
02-08-2021
Anunt important

Anunt important

Vă comunicăm ca în luna mai 2021, colectarea deșeurilor reciclabile în comuna Bahna se va face de doua ori pe luna, în zilele de Luni 10 și 24 mai.


PRIMAR,
PATRAȘCU GHEORGHE

 

Vezi detalii
27-04-2021