INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Va aducem la cunostinta faptul ca UAT Comuna Bahna colecteaza si proceseaza datele Dvs personale, in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr.679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, devenit aplicabil din 25.05.2018.

1) Ce sunt datele cu caracter personal?
"Date cu caracter personal" inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila (nume si prenume, adresa de domiciliu/resedinta, data si locul nasterii, codul numeric personal, seria si numarul cartii de identitate, date financiare, numar telefon, etc);
2) Care sunt scopurile prelucrarii datelor personale de catre UAT Comuna BAHNA?
UAT Comuna BAHNA prelucreaza datele cu caracter personal numai in scopuri bine-determinate, explicite si legitime, adecvate specificului activitatii sale - administratie publica, respectiv furnizarea de servicii publice în următoarele domenii: impozite și taxe locale, taxe speciale, executare silită, colectarea creanțelor bugetare, urbanism, amenajarea teritoriului, cadastru, fond funciar, registrul agricol, servicii de administrare a domeniului public și privat al comunei, control comercial, transport public local, achiziții publice, resurse umane, servicii și prestații sociale, autoritate tutelară, spațiu locativ, servicii de utilitate publică, servicii juridice, emiterea de autorizații/certificate/avize/acorduri/ adeverințe, evidență electorală, accesul la informațiile de interes public, situații de urgență, apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor, apărarea proprietății publice și private, prevenirea și combaterea infracțiunilor, menținerea ordinii publice, constatarea și sancționarea contravențiilor.

3) Pe ce temeiuri legale se bazeaza prelucrarea acestei categorii de date?
Institutia noastra are in vedere ca prelucrarea datelor cu caracter personal sa se realizeze doar atunci cand este indeplinita cel putin una din urmatoarele conditii:
 prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau care rezulta din exercitarea autoritatii publice;
 prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii unei obligarii legale;
 persoana vizata si-a dat consimtamantul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
 prelucrarea este necesara pentru executarea unui contract la care persoana vizata este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheierea unui contract;
 prelucrarea este necesara pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice.

4) Care sunt categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal?
Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal prelucrate de institutia noastra sunt institutiile/autoritatile cu atributii in domeniile: aparare, ordine publica, securitate nationala si justitie, administratie publica, sanatate, fiscal, asigurari sociale de stat, la care se adauga unele persoane juridice de drept privat, numai cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

5) Care este perioada de pastrare a datelor cu caracter personal si ce masuri s-au luat in vederea asigurarii prelucrarii si stocarii lor in conditii de siguranta si securitate?

Datele cu caracter personal vor fi pastrate atat timp cat este necesar pentru indeplinirea scopurile mentionate mai sus, pana la expirarea obligatiilor legale si a termenelor de arhivare.
UAT Comuna BAHNA promoveaza si implementeaza in mod constant masuri privind asigurarea confidentialitatii, integritatii, disponibilitatii si monitorizarii serviciilor de procesare in conformitate cu prevederile legale.

6) De ce drepturi beneficiati privind prelucrarea datelor cu caracter personal?
Conform Regulamentului 679/2016 privind protectia datelor cu caracter personal, beneficiati de urmatoarele drepturi:
a) dreptul de acces la date
Puteti obtine de la noi o confirmare a prelucrarii sau nu a datelor cu caracter personal care va privesc si in cazul afirmativ, veti avea acces la urmatoarele informatii:
 categoriile de date cu caracter personal vizate
 scopurile prelucrarii
 destinatarii sau categoriile de destinatari carora datele cu caracter personal le-au fost sau urmeaza a fi divulgate, precum si temeiul legal;
 perioada stocarii datelor sau criteriile utilizate pentru a stabili aceasta perioada;
 sursa colectarii datelor cu caracter personal.

b) dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal
 aveti dreptul de a obtine de la noi rectificarea datelor cu caracter personal inexacte;
 aveti dreptul de a obtine completarea datelor cu caracter personal incomplete.

c) dreptul la stergerea datelor cu caracter personal
Aveti dreptul de a obtine din partea unui operator stergerea datelor cu caracter personal care va privesc, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

 

Exceptii in exercitarea dreptului de stergere a datelor cu caracter personal:

 pentru respectarea unei obligaţii legale care prevede prelucrarea în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern care se aplică UAT Comuna BAHNA,
 pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorităţi oficiale cu care este învestit UAT Comuna BAHNA,
 pentru a ne conforma unei obligații legale
 in scopuri de arhivare
 pentru exercitarea dreptului la libera exprimare și la informare
 pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

d) dreptul la restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal
Aveti dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii in anumite conditii:
• persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite UAT Comuna BAHNA să verifice exactitatea datelor;
• daca persoana vizată se opune ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor, in situatia putin probabila de prelucrare ilegala a datelor cu caracter personal de catre UAT Comuna BAHNA;
• daca persoana vizata s-a opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza fata de drepturile persoanei vizate
e) dreptul la opozitie
 va puteti opune oricand prelucrarii datelor cu caracter personal cu exceptia situatiilor in care prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini ce serveste un interes public sau ce rezulta din autoritatea cu care noi am fost investiti, pentru un interes legitim al nostru sau al unei tert.
 noi vom inceta prelucrarea, cu exceptia cazului in care exista motive legitime si imperioase ce justifica prelucrarea si prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor Dvs ori cand scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;

f )dreptul de a depune plangere in fata autoritatii de supraveghere
Pentru exercitarea acestor drepturi va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata:
-responsabilului cu protectia datelor cu caracter personal, la adresa de mail mentionata mai jos;
- UAT Comuna BAHNA ( cererea se poate depune la sediu sau poate fi trimisa prin posta la adresa: sat BAHNA, comuna BAHNA, jud.NEAMT)
Termenul standard de raspuns este de o luna; in cazul in care formularea raspunsului necesita analiza unui volum ridicat de documente/informatii, opinia unort terti etc., acest termen poate fi prelungit cu maximum 2 luni, situatie in care va vom informa despre acest aspect in intervalul intial de o luna.
De asemenea, aveti dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu caracter personal sau instantelor competente- -Bdul G-ral Gheorghe Magheru 28-30, sect1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania.

7) Datele de contact ale persoanei responsabile cu protectia datelor (DPO) :
Nume si prenume: *
Adresa de e-mail : *

UAT Comuna BAHNA va garanteaza faptul ca aplica toate masurile tehnice si organizatorice pentru asigurarea securitatii datelor Dvs personale, prevenirii accesarii, utilizarii, divulgarii, copierii sau modificarii neautorizate a datelor personale.
Pentru detalii suplimentare va rugam consultati "Regulamentul 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date" si de abrogare a Directivei 95/46/CE - Regulamentul general privind protectia datelor.
Va multumim !

 

Înapoi